Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Spółki Jott Joanna i Leonard Pieraccy.

I.

 1. Jott Joanna i Leonard Pieraccy spółka jawna w Szczecinie (dalej: Jott) jest wyłącznym przedstawicielem oraz dystrybutorem kosmetyków fryzjerskich produkowanych przez przedsiębiorstwo Keune Haircosmetics BV Koningsweg 15 3762 EA Soest (Holandia).

 2. Żadne z poniższych warunków handlowych nie będą niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze WWarunki Handlowe dotyczą wszystkich klientów w tym, w szczególności także konsumentów z zastrzeżeniem zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Warunki niniejsze  znajdują zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych  wyłącznie przez spółkę Jott i nie dotyczą w jakimkolwiek zakresie Keune Haircosmetics BV Koningsweg 15 3762 EA Soest, choćby umowy dotyczyła produktów tego przedsiębiorstwa. Podmiotem odpowiedzialnym jest spółka Jott.

 4. Składając zamówienie kupujący zobowiązany jest zapoznać się niniejszymi Warunkami Handlowymi. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem co oznacza, że warunki umowy sprzedaży określone zostały w niniejszych Warunkach Handlowych.

II.

 1. Miejscem zawarcia i wykonania Umowy zawierane są wyłącznie w siedzibie spółki Jott, a zamówienia składane są za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą przedstawiciela handlowego lub telefonicznie. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili wyraźnego, nie budzącego wątpliwości zaakceptowania Zamówienia Klienta przez firmę Jott. .

 2. Przedstawiciel handlowy odbiera zamówienia i przekazuje zamówienia do Spółki  Jott.

 3. Wydanie  towaru następuje wyłącznie po zapłacie ceny. Odstępstwa od tej zasady ustalane są indywidulanie z Klientem poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia.

 4. Zamówienia są wiążące od chwili przyjęcia/potwierdzenia ich przez Jott. 

 5. Jott ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie odebrane w terminie. W takim przypadku Jott ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 złotych, a w przypadku gdy poniesiona szkoda będzie wyższa,  kwotę do wysokości poniesionej szkody.

 6. Jott nie zaakceptuje zamówień, jeżeli Klient jest dłużnikiem firmy Jott chyba, że  przyjęcie  zamówienia uzależni od uiszczenia przedpłaty. 

 7. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie za zgodą Jott w terminie 30 dni od daty odbioru towaru.

 8. Towar za który zapłacono ale go nie odebrano, może być ponownie wysłany do Klienta, ale wyłącznie na jego koszt i za zwrotem kosztu pierwszej dostawy. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio.

 9. Zamówienia mogą być realizowane jednorazowo lub częściami, wedle wyboru Jott.

 10. Jott zastrzega możliwość realizacji zamówienia poprzez dostawę towarów równoważnych do zamawianych w szczególności, w przypadku zmian opakowań, składu, objętości. Jeżeli konieczne jest uzupełnienie ceny, dostawa wykonana zostanie wyłącznie w przypadku, gdy cena zostanie zapłacona w całości. 

 11. Jott nie będzie odpowiadać za realizację zamówienia w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zmiany przepisów prawa  lub wystąpienia innych niezawinionych przez Jott okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia powstałych z przyczyn niedotyczących Jott. Dotyczy to w szczególności zakłóceń komunikacyjnych i awarii, zaprzestania produkcji przez Keune, wystąpienia strajków, przerw w dostawach wynikających, epidemii. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Jott jest w takich przypadkach wyłączona.

III.

 1. Sprzedaż dokonywana jest według cennika aktualnego na dzień złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest w każdym wypadku przed złożeniem zamówienia zapoznać się z cennikiem, gdyż zmiana cen obowiązuje od daty wprowadzenia nowego cennika.

 2. Zamówienia złożone i przyjęte, realizowane są według cennika obowiązującego na dzień złożenia i przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych przedstawicielom handlowym wiąże data przekazania zamówienia przez przedstawiciela handlowego w firmie Jott (jest to data złożenia zamówienia).

 3. Obniżki i rabaty udzielane są wyłącznie na podstawie odrębnych, indywidualnie uzgodnionych porozumień. Oferty promocyjne realizowane są wyłącznie na warunkach właściwych dla tych ofert. Informacje o obniżkach lub rabatach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego chyba, że ofertę taką skierowano do indywidualnie oznaczonego w ofercie klienta wskazując, że jest to oferta.

 4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia w związku z opóźnieniem w zapłacie, kolejne dostawy mogą być realizowane po spłacie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych lub ponownym ustaleniu zasad sprzedaży towarów, przedpłaty albo za udzieleniem zabezpieczenia.

 5. Jeżeli zajdą jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności płatniczej Klienta, Jott może wstrzymać dostawy, wypowiedzieć umowę w zakresie terminu płatności lub uzależnić dalszą realizacje umowy od złożenia zabezpieczenia albo przedpłaty.

 6. Klient nie jest uprawniony do potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością Spółki Jott bez zgody Jott wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 7. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia (kompletności, asortymentu, terminu, ceny) składane mogą być nie później, niż w dniu odbioru towaru.

IV.

 1. Spółka Jott sprzedaje towar wyłącznie do użytku prywatnego Klienta, wykorzystania  w ramach własnej działalności fryzjerskiej Klienta lub w celu  dalszej odsprzedaży w salonie fryzjerskim Klienta. Spółka Jott zakazuje  odsprzedaży zakupionych od niej produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów firmy Keune za pomocą sieci internet, w tym poprzez media społecznościowe osobiście lub za pomocą osób trzecich, sklepy, marketplace itp. sprzedaż wysyłkową lub inną tego rodzaju. Odsprzedaż przez Internet bez wyjątków jest zabroniona.

 2. Publikowanie wizerunku produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów firmy Keune, promowanie tych produktów, kierowanie pośrednie lub bezpośrednie  ofert lub ogłoszeń sprzedaży w internecie lub poza salonem fryzjerskim wymaga odrębnej zgody wyrażonej przez Spółkę  Jott na piśmie, pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia tego warunku Spółka Jott odstąpi od umów zawartych z Klientem i nie będzie przyjmować kolejnych zamówień przez okres lat 5. 

 3. Niezależnie od skutków opisanych w punkcie 2 powyżej, w przypadku naruszenia postanowień punktu 1 lub 2 Spółka Jott uprawniona jest do naliczenia i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 6000 złotych za każde naruszenie. W przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie zastrzeżoną karę umowną, Spółka Jott dochodzić będzie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 4. Kara umowna  staje się wymagalna w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wysłanego na adres podany przez Klienta jako adres na do korespondencji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku nieodebrania wezwania do zapłaty, kara umowna będzie wymagalna w dacie pierwszego awizowania przesyłki poleconej i nieodebranej.

V.

 1. Jott jest właścicielem towaru do chwili uiszczenia ceny za towar przez Klienta.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień umowy  Klient jest uprawniony do użycia albo odsprzedaży towaru tylko w ramach własnej, zwykłej działalności gospodarczej – świadczenia usług fryzjerskich w salonie klientom salonu.

 3. Klient nie ma prawa używać towaru jako zabezpieczenia roszczeń osób trzecich. 

 4. Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich innych roszczeniach osób trzecich zgłoszonych to towaru.. 

 5. W przypadku wstrzymania płatności, złożenia wniosku o upadłość lub wszczęcia postępowania upadłościowego albo restrukturyzacji, Klient traci prawo do użycia lub odsprzedaży towaru, a towar – jeżeli nie utracił ważności, nie był uszkodzony albo nie rozpoczęto jego używania nawet przez rozpakowanie, powinien być zwrócony Spółce Jott.

VI.

 1. Spółka Jott nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub wady towarów, a także konsekwencje ich nieprawidłowego użycia lub przechowywania. Nieprawidłowe użycie, to użycie niezgodne z instrukcją lub przeznaczeniem towaru, ale także użycie nierozsądne (nadmierne, łączenie z innymi towarami  itp.).

 2. Wady fizyczne, uszkodzenia towaru, uszkodzenia opakowań oraz niezgodności towaru z zamówieniem i umową zgłasza się niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 24 godzin od odbioru. Nie będą przyjęte reklamacje dotyczące towarów otwartych i znacznie zużytych.

 3. Wady fizyczne zgłasza się za pomocą poczty elektronicznej. 

 4. Spółka Jott odpowiada za szkody wyłącznie do wartości sprzedanych towarów chyba, że dotyczy to szkody na osobie. W przypadku wystąpienia konsumenta z roszczeniem o naprawienie szkody na osobie Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółkę Jott przekazując jej wszelkie informacje dotyczące roszczeń.

VII.

 1. Spółka Jott jest wyłącznie przedstawicielem Keune Haircosmetics BV Koningsweg 15 3762 EA Soest i  ma prawo dysponowania znakiem towarowym słownograficznym lub firmą swojego mocodawcy.

 2. Poza zwyczajnym, dozwolonym użytkiem zawarcie umowy sprzedaży nie uprawnia Klienta, ani nikogo innego do posługiwania się w jakiekolwiek formie w ramach działalności gospodarczej znakami towarowymi Keune lub Spółki Jott na szyldach, w prasie telewizji, radio, nośnikach reklamowych lub informacyjnych, na pokazach, imprezach, sponsoringu, narzędziach, odzieży  ogłoszeniach, w internecie w tym mediach społecznościowych także poprzez oznaczanie, powiązanie z własną firmą lub własnym produktem albo usługą lub inne funkcje sugerujące związek pomiędzy klientem a marką Keune lub firmą Jott. 

 3. Jott na podstawie odrębnej umowy może zezwolić na użycie znaków słownograficznych, znaków towarowych związanych z produktami firmy Keune lub Spółki Jott do promocji usług lub prowadzonej działalności. Zgoda ta będzie wyrażona wprost.

 4. Klient zobowiązany jest do prezentowania, sprzedaży oraz dalszej odsprzedaży towarów zgodnie z ustalonymi ze Spółką Jott zasadami, uwzględniając postanowienia niniejszych warunków handlowych.

 5.  Przekazanie towarów narzędzi materiałów reklamowych nie rodzi uprawnień do posługiwania się znakami towarowymi w celu promocji własnych usług lub towarów. 

 6. Naruszenie powyższych zasad stanowi naruszenia praw właścicieli znaków i będzie przedmiotem postepowania przed sądem – w szczególności zadośćuczynienia, zaprzestania naruszeń oraz odszkodowania.