Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ KEUNE Haircosmetics

§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca lub JOTT – “JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Liściasta 15/1, (71-692) Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075344, posiadająca NIP: 8512369267, będąca jedynym autoryzowanym dystrybutorem marki KEUNE w Polsce.  

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego)

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć bądź zawarła Umowę Sprzedaży z JOTT lub zamierza zawrzeć lub zawarła z JOTT umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie;.

 4. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną Loginem i Hasłem podanym przez Kupującego zbiór danych w systemie teleinformatycznym JOTT, dający możliwość na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej. 

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Korzystania z Aplikacji Mobilnej KEUNE Haircosmetics należącej do JOTT wyłącznego dystrybutora marki KEUNE w Polsce.

 7. Aplikacja Mobilna – aplikacja “KEUNE Haircosmetics” na urządzenia mobilne z systemem iOS (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „App Store”) oraz Android (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „Google Play”), umożliwiająca i mająca na celu dokonywanie zakupów kosmetyków marki KEUNE Haircosmetics oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie. 

 8. Produkt – rzecz prezentowana za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, którą Klient może poprzez nią zamówić, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

 9. Usługa - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 10.  Polityka prywatności  – dokument dostępny na Stronie keune-polska.pl/aplikacja i z Aplikacji Mobilnej KEUNE Haircosmetics, zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz technologii używanej w Aplikacji Mobilnej KEUNE Haircosmetics.


§ 2
Zakres sprzedaży poprzez Aplikację Mobilną

 1. JOTT jako wyłączny dystrybutor marki KEUNE Haircosmetics w Polsce poprzez Aplikację Mobilną prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych w Aplikacji Mobilnej, oferując je wyłącznie na użytek własny Kupujących w rozumieniu § 2 pkt. 3 Regulaminu, w tym przede wszystkim Konsumentów.

 2. JOTT nie prowadzi poprzez Aplikację Mobilną sprzedaży hurtowej ani sprzedaży przeznaczonej dla osób lub podmiotów, które dokonują zakupów towarów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.

 3. Przez „zakup na użytek własny” rozumie się detaliczny zakup przez nabywcę końcowego, w tym również zakup detaliczny towarów na potrzeby wykorzystania ich w działalności gospodarczej Kupującego, jeśli zakupione towary nie są przeznaczone do dalszej zarobkowej odsprzedaży.

 4. JOTT ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że nie zostało złożone wyłącznie na użytek własny Kupujących w rozumieniu § 2 pkt. 3 Regulaminu. 

 5. Prezentacja produktów poprzez Aplikację Mobilną stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3
Zasady ogólne korzystania z Aplikacji Mobilnej

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania, a zakładając Konto, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Klienta Aplikacji Mobilnej, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych poprzez Aplikację Mobilną przez JOTT, a także Aplikacja Mobilna, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw, Aplikacji Mobilnej, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych poprzez Aplikację Mobilną służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej może następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy.

 4. Prezentowane w Aplikacji Mobilnej wszelkie poglądy, informacje czy porady na temat urody, pielęgnacji włosów, zdrowia, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady specjalistycznej w szczególności kosmetycznej, farmaceutycznej, czy medycznej, a tym samym Klient stosuje je na własną odpowiedzialność. Jednakże JOTT dokłada szczególnej staranności, by treści publikowane odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji włosów i urody. 

 5. W przypadku naruszania zasad korzystania z Aplikacji Mobilnej JOTT jest uprawniony do wypowiedzenia Klientowi umowy na usługi opisane w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 4
Zakładanie Konta Klienta

 1. Zakładając Konto Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

 2. W celu utworzenia Konta w Aplikacji Mobilnej Klient dokonuje rejestracji wypełniając formularz rejestracji Konta co najmniej w zakresie następujące pól obowiązkowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta, przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz Polityki Prywatności  poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. 

 3. Korzystanie z Konta wymaga posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 4. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. 

 5. Podczas rejestracji Klient ustala, według udostępnionych przez Sprzedawcę instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu, a Klient jest zobowiązany do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. 

 6. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, Klient zawiera z JOTT Umowę o nieodpłatne Prowadzenie Konta. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana pisemnie lub poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną korzystając z  adresu Klienta wskazanego podczas rejestracji, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta, będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta i innych nieodpłatnych usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie. 

 7. Klient może posiadać tylko jedno Konto. 


§ 5
Złożenie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są składane za pomocą koszyka zakupów w Aplikacji Mobilnej, a informacje dotyczące czynności technicznych i kolejnych kroków składających się na procedurę złożenia zamówienia są podawane na bieżąco.

 2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań związanych z zawarciem umowy sprzedaży określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 3. Klient ma możliwość sprawdzenia szczegółów zamówienia, które planuje złożyć, dokonania korekt aż do momentu zatwierdzenia zamówienia i przejścia do płatności.

 4. W momencie, gdy Klient zatwierdził swoje płatność za zamówienie, dochodzi do złożenia zamówienia poprzez Aplikację Mobilną, zgodnie z treścią koszyka i parametrami zamówienia (towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin odbioru oraz ewentualne inne parametry) i zgodnie z Regulaminem, a tym samym zobowiązany jest do zapłaty. 

 5. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa JOTT ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Złożona oferta wiąże Klienta, jeśli JOTT niezwłocznie wyśle Kupującemu na adres e-mail potwierdzenie jej otrzymania, lecz nie dłużej niż przez 2 dni robocze. Takie potwierdzenie nie stanowi przyjęcia oferty przez JOTT, lecz jest jedynie komunikatem informacyjnym, potwierdzającym, że zamówienie wpłynęło do JOTT. Oferta przestaje być dla Kupującego wiążąca, jeżeli JOTT w powyższym terminie nie prześle Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji lub odrzuci ofertę Kupującego (w szczególności na podstawie § 2 ust. 3 lub § 6 Regulaminu).

 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane Klientowi przez JOTT w formie wiadomości e-mail wraz z treścią Regulaminu. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie JOTT o przyjęciu oferty Klienta i oznacza zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem i Regulaminem, o treści wskazanej w zamówieniu i Regulaminie. Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 8. Czas realizacji zamówienia wskazany Klientowi podczas składania zamówienia podawany jest również potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 9. Produkt pozostaje własnością JOTT, aż do momentu dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony produkt.


§ 6
Dostępność produktów

Poszczególne Produkty oferowane w Aplikacji Mobilnej są dostępne w sprzedaży tak długo, jak długo są one prezentowane, aż do wyczerpania zapasów. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówione produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, JOTT poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. W takim wypadku zamówienie nie zostanie przyjęte przez JOTT i będzie anulowane. W przypadku anulowania Zamówienia, gdy płatność za zamówienie została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Klientowi. 

 

§ 7
Zasady płatności

 1. Zapłata za zamówiony produkt dokonywana jest przez Klienta z góry bezpośrednio przy składaniu zamówienia poprzez Aplikację Mobilną umożliwiającą dokonywanie płatności online. 

 2. Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem bankowym przy użyciu serwisu płatności Przelewy24.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu.

 4. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotych (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny towaru obejmuje wszystkie obowiązujące podatki i opłaty.

§ 8
Zasady odbioru produktów

 1. Produkty zamówione poprzez Aplikację Mobilną mogą być odbierane wyłącznie w salonach partnerów JOTT, których lista dostępna jest w Aplikacji Mobilnej.

 2. W chwili dokonywania zamówienia Klient wskazuje z którego salonu partnera JOTT odbierze zamówiony przez niego produkt. 

 3. Odbiór z salonu może nastąpić od dnia wskazanego w chwili składania zamówienia jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.  

 4. Zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze zwracane po 20 dniach od daty wskazanej za pierwszy możliwy dzień odbioru w salonie. 

§ 9
Odpowiedzialność i Reklamacje 

 1. JOTT jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem sprzedaży wolny od wad. 

 2. JOTT nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

 3. JOTT odpowiada względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 4. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów mogą być składane pisemnie na adres: “JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Liściasta 15/1, (71-692) Szczecin,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jott@jott.pl.  

 5. Klient zgłaszając reklamację powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji. 

 6. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Klient. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, jeżeli sprzedany towar ma wadę:

  1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  2. Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Klient zwraca reklamowany Produkt, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów. 

 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.

 9. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt do JOTT na jego koszt, na adres:

 10. Kmiecika 29 70-809 Szczecin

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta.

 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, w szczególności za  utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. 

 14. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów oraz Klientów nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 15. Reklamacje dotyczące Usług nieodpłatnych świadczonych przez JOTT drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej JOTT: jott@jott.pl lub pocztą w tradycyjnej formie pisemnej na adres “JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Liściasta 15/1, (71-692) Szczecin.  JOTT rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

 16. JOTT dokłada starań nieprzerwanego udostępniania funkcjonalności Aplikacji Mobilnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną, zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Aplikacji Mobilnej lub Usług nieodpłatnych świadczonych przez JOTT drogą elektroniczną spowodowanych czasowymi problemami technicznymi po stronie JOTT i zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerwy technicznej.
   

§ 10 

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony Produkt.

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient składa oświadczenie o tym fakcie JOTT w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Adres: “JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Liściasta 15/1, (71-692) Szczecin, 

e-mail: jott@jott.pl

Klient  może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Klient może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest to jednak obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał JOTT informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy JOTT zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu, na który to sposób JOTT wyraził zgodę, dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JOTT, tj. nie powodującego powstaniu dodatkowych kosztów po stronie Klienta odbioru u partnera JOTT), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym JOTT został poinformowany o  decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności  dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie JOTT i Klient uzgodnili inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. JOTT może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 1. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

- które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań;

-  produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności

- które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

- które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami. 

§ 11
Usługa profilowania produktowego

 1. Klient korzystający z Aplikacji Mobilnej może zawrzeć umowę o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na profilowaniu produktowym. 

 2. W celu profilowania produktowego Klient na formularzu dostępnym w Aplikacji Mobilnej wskazuje rodzaj włosów, na jaki ma oddziaływać produkt – np. włosy cienkie, zniszczone, oraz efekt jaki chciałby uzyskać, np. nawilżenie, zwiększenie objętości. Po wprowadzeniu tych danych otrzyma propozycje produktów adekwatnych do wprowadzonych danych. Następnie Klient będzie otrzymywał propozycje ponownego zakupu produktu po upływie pewnego czasu lub propozycję zakupu innego produktu zgodnego z wprowadzonymi danymi. 

 3. Umowa profilowania produktowego zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia danych w formularzu dostępnym za pomocą Aplikacji Mobilnej i przesłaniu go do JOTT poprzez Aplikację Mobilną po wcześniejszym zaakceptowaniu wymaganych zgód. 

 4. Umowa profilowania produktowego zawierana jest jedynie z osobą, która zawarła umowę o prowadzenie Konta. 

 5. Umowa profilowania produktowego zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana pisemnie lub poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną korzystając z  adresu Klienta wskazanego podczas rejestracji, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy profilowania produktowego jednoznaczna jest wypowiedzeniem tej umowy. 

 6. Propozycja produktu poprzez usługę profilowania produktowego nie stanowi porady w zakresie indywidualnego doboru produktu dla Klienta, a jedynie ogólną poradę w zakresie standardowo zalecanego produktu do danego rodzaju włosów bądź do uzyskania pewnego efektu. Profilowanie produktu nie może być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów. 


§ 12
Spory konsumenckie

 1. JOTT informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tj. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dotyczących umów zawieranych poprzez Aplikację Mobilną i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod, za wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), JOTT informuje, że pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców mających zamiar pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. JOTT oświadcza, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Aplikacji Mobilnej, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a JOTT, u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§ 13
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Aplikacji Mobilnej jest “JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Liściasta 15/1, (71-692) Szczecin.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej.

 3. Klientowi przysługują prawa wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem ….

 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.keune-polska.pl.


§ 14
Minimalne wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej:

-  Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z platformą Android  od wersji 5.0 oraz iOS od wersji 10.0 

-  Niezbędne jest aby urządzenie miało dostęp do Internetu.

 1. Podane wymagania minimalne dają możliwość uruchomienia usługi i korzystanie z Aplikacji Mobilnej. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.
   

§15
Zapisy końcowe
 

 1. Sprzedaż Produktów oraz świadczenie usług przez JOTT za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej podlega prawu polskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Klienta i miejsca, w którym jest składane Zamówienie lub zawierana umowa o świadczenie usług, z zastrzeżeniem jednak, że wybór prawa polskiego nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

 2. W przypadku sporów z Klientami niebędącymi Konsumentami właściwym sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę JOTT. 

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranych umów sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego przy rejestracji Konta adres e-mail.

 4. JOTT zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte do tego czasu umowy sprzedaży. 

 5. JOTT jest uprawniony do  ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych lub wszystkich funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej, w tym zawieszenia lub zakończenia jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci posiadający Konta zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W takim przypadku wszelkie umowy o usługi zawarte z JOTT ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w informacji, bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem. 

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.12.2020 r.
 

Załącznik nr 1 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

 

................................................

 

................................................

 

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

“JOTT” JOANNA I LEONARD PIERACCY SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Szczecinie,
pod adresem: ul. Liściasta 15/1,
(71-692) Szczecin. 

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy  zawartej dnia .................... poprzez Aplikację Mobilną KEUNE Haircosmetics dotyczącej zakupu produktu ……………………………………………

 

                         ..............................


                           podpis konsumenta